Σκύλος βοηθείας-Νομοθεσία

Σύνοψη κείμενης Νομοθεσίας

 • Ως σκύλος-βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος ή ο εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών και σκύλος-βοηθός ατόμων με άλλες αναπηρίες. Οι σκύλοι-βοηθείας πιστοποιούνται από τον φορέα που τους εκπαίδευσε, και οι χειριστές τους υποχρεούνται από τη νομοθεσία να φέρουν τα αποδεικτικά πιστοποίησής του, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του.

 • Κάθε άτομο με τύφλωση ή άλλη αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο-βοηθείας ή θεραπείας, κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού, και κατά τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, χωρίς ο σκύλος-βοηθείας να φορά φίμωτρο ή να βρίσκεται σε κουτί μεταφοράς.

 • Η είσοδος σκύλων-βοηθείας για τυφλά άτομα και άτομα με άλλες αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι-θεραπείας, επιτρέπονται επίσης σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά. Ο χειριστής του σκύλου-βοηθού θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χειρισμού του (βιβλιάριο υγείας, κάρτα). Σημείωση: Η Σχολή “Λάρα” διαθέτει μηχανισμό πιστοποίησης της ταυτότητας ενός σκύλου-οδηγού που ανήκει στο μητρώο της, μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων της ομάδας του χειριστή και του σκύλου-οδηγού του, και των προδιαγραφών της κείμενης Νομοθεσίας (υγεία του ζώου, επάρκεια εκπαίδευσης, δικαίωμα χειρισμού).

 • Αντίστοιχα πιστοποιητικά, παραστατικά και λοιπά έγγραφα, είναι απαραίτητο να φέρουν και οι πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, οι οποίοι χειρίζονται σκύλους-βοηθείας και θεραπείας ενόσω βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα εν λόγω παραστατικά πρέπει να προέρχονται από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω πολίτες επισκέπτονται τη χώρα μας για λόγους τουρισμού, τα αναφερόμενα έντυπα θα είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης παραμονής αυτών στη χώρα μας (λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λ.π), απαιτείται η μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα, από τις επίσημες αρχές της χώρας στο εξωτερικό (πρεσβείες κ.λ.π).

 • Oι χειριστές των σκύλων βοηθείας και θεραπείας, οφείλουν να μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος.

 • Κατόπιν των παραπάνω, οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών, οι σκύλοι-βοηθοί ατόμων με άλλες αναπηρίες, όπως και τα ζώα θεραπείας, εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις για πρόσβαση και παραμονή σε χώρους δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

 • Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.

Η τεκμηρίωση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων παρέχεται στους επόμενους Νόμους και το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο.

Νομοθεσία – Κανονισμοί

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ενημερωθείτε για την κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τους σκύλους-οδηγούς τυφλών αλλά και γενικότερα τη μεταφορά-ευζωία των κατοικίδιων.

“Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα”

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ο σκύλος βοηθείας (εκπαιδευμένος ή εκπαιδευόμενος σκύλος οδηγός τυφλού ή σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες) έχει πρόσβαση, δικαίωμα παραμονής, εισόδου τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Επίσης ότι ο σκύλος βοηθείας εφόσον φέρει λουρί χειρισμού, μπορεί να μεταφέρεται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός του.

Νόμος 4238 ΦΕΚ Α 38 17.2.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ Α 38), στην περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.”.

Νόμος 4235 ΦΕΚ Α 32 11.2.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του Νόμου 4039/2012 ως εξής: “Οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους”.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 ‘Όροι παροχής της συνδρομής’ παράγραφος 5: Όταν άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, ο σκύλος αυτός ταξιδεύει στον ίδιο χώρο με το εν λόγω άτομο, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο διοργανωτής ταξιδιών έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας σε επιβατηγά πλοία, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Σημειώνεται ότι η μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας επί του πλοίου γίνεται υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 204 της 26/07/2006

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής σε αερολιμένες:

 1. Όταν άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα αφικνείται σε αερολιμένα για διενέργεια αεροπορικού ταξιδιού, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα είναι υπεύθυνος για την παροχή της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα I, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να πετάξει με την πτήση για την οποία έχει κράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοινοποιηθεί στον αντίστοιχο αερομεταφορέα, τον αντιπρόσωπό του ή ταξιδιωτικό πράκτορα οι ιδιαίτερες ανάγκες για την παροχή συνδρομής στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης. Η κοινοποίηση αυτή καλύπτει επίσης την πτήση επιστροφής, εφόσον οι πτήσεις αναχώρησης και επιστροφής έχουν συμφωνηθεί με τον ίδιο αερομεταφορέα.

 2. Η συνδρομή σκύλου συνοδείας εξασφαλίζεται, όταν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίησή της έχει γίνει στον αερομεταφορέα, τον πράκτορά του ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης, και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς σκύλων συνοδείας επί του αεροσκάφους, εφόσον αυτές υπάρχουν.

 3. Εφόσον δεν γίνει κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορέας διαχείρισης καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να παράσχει τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα I, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να πετάξει με την πτήση για την οποία έχει κράτηση.

 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται εφόσον:

  • ο ενδιαφερόμενος παρουσιασθεί στον έλεγχο εισιτηρίων:

   • την προκαθορισμένη ώρα που έχει αναγραφεί (ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα) από τον αερομεταφορέα, τον πράκτορα, ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα,

   • εφόσον δεν καθορίζεται η ώρα, το αργότερο μια ώρα πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης, ή

  • ο ενδιαφερόμενος φθάσει σε σημείο εντός των ορίων του αερολιμένα καθορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 5:

   • την προκαθορισμένη ώρα που έχει αναγραφεί (ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα) από τον αερομεταφορέα, τον πράκτορα, ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα,

   • εφόσον δεν καθορίζεται η ώρα, το αργότερο δυο ώρες πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.

 5. Όταν άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα διέρχεται από αερολιμένα στον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, ή μεταφέρεται από τον αερομεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα από την πτήση για την οποία έχει κράτηση σε άλλη πτήση, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα I, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να πετάξει με την πτήση για την οποία έχει κράτηση.

 6. Κατά την αεροπορική άφιξη ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα σε αερολιμένα στον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα I, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να φτάσει στο σημείο αναχώρησης του αερολιμένα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.

 7. Η παρεχόμενη συνδρομή εξυπηρετεί, κατά το δυνατόν, τις ειδικές ανάγκες του μεμονωμένου επιβάτη.

Σημειώνεται ότι οι ‘Αναγνωρισμένοι σκύλοι βοήθειας’ θα φιλοξενηθούν στο μέσο μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (άρθρο 10) και στην καμπίνα (Παράρτημα ΙΙ), με την επιφύλαξη να έχει ειδοποιηθεί πρωτύτερα ο φορέας μεταφοράς το συντομότερο δυνατόν πριν από το ταξίδι. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (2), η αεροπορική μεταφορά του οδηγού και του σκύλου βοηθείας υπόκειται σε οποιονδήποτε ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά των ζώων – για παράδειγμα σε σχέση με την ασφάλεια και τις απαιτήσεις αυτοσυγκράτησης στην καμπίνα.

Ο κανονισμός (ΕΚ) 998/200313 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους όρους υγειονομικού ελέγχου ισχύει για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Ισχύει για τη μετακίνηση των ζώων αυτών που συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους και προδιαγράφει συγκεκριμένα κριτήρια για τις διασυνοριακές τους μεταφορές. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό (γνωστό και ως ‘the Pet Passport Regulation’) για να επιτραπεί σε ένα κατοικίδιο ζώο το διασυνοριακό ταξίδι πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τα απαιτούμενα στοιχεία αναγνώρισής του (‘διαβατήριο’) και την απόδειξη των εμβολιασμών του.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα γενικότερα νέα δικαιώματα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στο σχετικό βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε όλα τα κανονιστικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα ταξίδια και άτομα με αναπηρία.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ειδική για το σκοπό ιστοσελίδα του Αεροδρομίου Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” με ηχητική περιγραφή.

Ελληνική Νομοθεσία: Νόμος 4039/2012

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου Νόμου είναι τα παρακάτω:

 • Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα εκείνα, που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων, που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου (η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου).

 • Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο. Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται με το κόστος μόνο του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται αζημίως όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Σημείωση εκτός Νόμου: οι χειριστές σκύλων – οδηγών προφανώς και ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και επομένως δικαιούνται εκ του Νόμου αυτή την ωφέλεια.

 • Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

  1. να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,

  2. να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,

  3. να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

  4. να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Παράρτηματα 2 και 3 του Νόμου,

  5. να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,

  6. να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας. Σημείωση εκτός Νόμου: η Σχολή “Λάρα” θεωρεί ότι και ο χειριστής του σκύλου – οδηγού τυφλού οφείλει να καθαρίζει άμεσα το περιβάλλον από τα περιττώματα του σκύλου.

 • Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου:

  1. μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό,

  2. οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

 • Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά:

  1. διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους,

  2. δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,

  3. η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και

  4. έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.

 • Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο ζώα ανά διαμέρισμα. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες.

 • Σημείωση βάσει του Νόμου 4235/2014: στην περίπτωση των σκύλων – οδηγων τυφλών αυτοί μετακινούνται με τους χειριστές τους αδιαλείπτως και χωρίς φίμωτρο.

 • Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του Νόμου 4039/2012 (αρχείο pdf).

Ελληνική Νομοθεσία: Νόμος 3868/2010

Σύμφωνα με άρθρο 16, παράγραφος 7 του νέου Νόμου 3868 (ΦΕΚ Α 129 / 3-8-2010):

 1. Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

 2. Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ’ αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β/3.8.2007), η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ’ αριθμό Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β’/ 24.9.1983).

 3. Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.

 4. Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.

 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.

Ο συγκεκριμένος νόμος υπερκαλύπτει την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/07 ΦΕΚ 1384 Β/3-8-2007) καθώς και άλλες οδηγίες (π.χ. χάρτης υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ αρχείο pdf) που αποσαφηνίζουν ρητά πως επιτρέπεται η πρόσβασή τους σχεδόν σε όλα τα μέρη συνάθροισης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Βάση των παραπάνω, η πρόσβαση των Σκύλων-Οδηγών στην Ελλάδα επιτρέπεται:

 • Στα καταστήματα που εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά (σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφέ).

 • Στα μέσα μαζικής μεταφοράς των Αθηνών (μετρό, λεωφορεία, προαστιακός κτλ).

 • Στα επιβατηγά πλοία.

 • Σε αεροπορικές εταιρείες που ανήκουν στην ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), όπως η Ολυμπιακές Αερογραμμές και η Aegean, σύμφωνα με οδηγίες της οποίας οι Σκύλοι-Οδηγοί ταξιδεύουν με τον τυφλό δωρεάν και κάθονται στα πόδια του κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκτός εάν ζητηθεί από τον τυφλό άλλου είδους επιτρεπτή διευθέτηση. Επιπλέον σε πτήσεις άνω των 2 ωρών θα πρέπει να προσφερθεί μόνο νερό από το προσωπικό καμπίνας.

 • Στα τραίνα του ΟΣΕ.

Στο σχετικό βίντεο του καναλιού ΣΚΑΙ που ακολουθεί, υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ για το θέμα.

Παράλληλα με την εφαρμογή όμως της όποιας νομοθεσίας, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για το πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε όταν συναντάμε ένα τυφλό χρήστη μαζί με τον σκύλο-οδηγό τυφλών που τον οδηγεί. Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Κώδικας Συμπεριφοράς απέναντι σε έναν Τυφλό που κινείται με Σκύλο-Οδηγό

Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µε τη χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.

Μεταξύ άλλων η διευκρινιστική ανακοίνωση αναφέρει:

1. Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της μεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των μικρών κατοικίδιων, ανάλογα με τον τύπο του λεωφορείου, έχουν ως ακολούθως:

 • Ζώα σε Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ: Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50 x 40 x 70 εκατοστά, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

 • Ζώα σε Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ: Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς. Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων,

  1. σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και

  2. σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ ελάχιστο ένα δρομολόγιο ανά ημέρα), κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

  Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (2) περιορισμού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ. Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου. Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγμένα και δρομολογούνται από Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία των Αστικών ΚΤΕΛ.

3. Τα προαναφερόμενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ή κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.

4. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου αυτής, επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140), στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι οδηγοί των λεωφορείων που δε συμμορφώνονται με τις ως άνω ρυθμίσεις, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ανακοίνωσης (αρχείο pdf).

Via:laraguidedogs.gr