Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Στέφας: Παρέμβαση για τα αδέσποτα – Αναλαμβάνω με τον πενιχρό μου μισθό τα αδέσποτα ζώα της Μεγαλόπολης | Αρχιμανδρίτης αδέσποτα

Αρχιμανδρίτης αδέσποτα

Αδελφοί μου Χριστιανοί Καλό καί Ευλογημένο (Πολιτικό Έτος) διότι γιά τήν του Χριστού Εκκλησία είναι η 1η Σεπτεμβρίου αρχή τής Ινδίκτου._

Η Εκκλησία του Χριστού όρισε προστάτη τών κατοικιδίων τόν Άγιο Μόδεστο όπου υπάρχουν καί δύο ευχές από τόν Ίδιο τόν Άγιο αυτόν.

Σας τίς παραθέτουμε:

1η…   “Tου Kυρίου δεηθώμεν. 

Αρχιμανδρίτης αδέσποταΟ του φωτός δημιουργός, Κύριε ο Θεός ημών καταξίωσον με της βασιλείας Σου, επιτυχείν ότι Σε Δέσποτα και μόνο επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομα Σου, θανάτου και βασάνων ηλόγησα μη ούν ανάξιον κρίνης με φιλάνθρωπε των Σων αγαθών αλλά επάκουσον μου τον δούλο Σου, και προσδεξαι μου ταύτην την προσευχήν και όστις το εμόν επικαλέσηται όνομα και την μνήμην εμού του ταπεινού εκτελέση βοηθός αυτών γενού Κύριε, και μη εγκαταλείπεις αυτόν αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού και δώρησαι αυτώ πλούσια τα ελέη Σου και όστις αναγνώση το της αθλήσεως μου μαρτύριον, ευλόγησον αυτόνΚύριε και πάσαν την περιουσία αυτού.

Απέλασον δε και αποδίωξον δια του ονόματος του δούλου Σου Μοδέστου από πάντων αυτού των κτηνών παντοίαν βλάβην και νόσον. Ναι, Δέσποτα έπιδε εξ αγίου κατοικητηρίου Σου επι την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτήνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα ποίμνιαΑβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων Σου των θεραπόντων ότι ευλόγητός εί εις του αιώνας των αιώνων. Αμήν”.

Αρχιμανδρίτης αδέσποτα

2α….   “Tου Kυρίου δεηθώμεν.

Kύριε Iησού Xριστέ ο Θεός μου, ο ελεήμων και Πανάγαθος. O πάσαν την νοητήν και αισθητήν Kτίσιν εν σοφία δημιουργήσας. O τους οικτιρμούς σου εκχέων επί πάντα τα υπό σου δημιουργηθέντα. O διά της παναγάθου Προνοίας σου πάντων προνοών και πάντων κηδόμενος των κτισμάτων σου: αΰλων, υλικών, λογικών, αλόγων, εμψύχων, αψύχων, από των πρώτων έως των εσχάτων. Oυδέν γαρ απρονόητον, ουδέ ημελημένον παρά σοι τω Ποιητή και Προνοητή του παντός.

Συ γαρ εί, ο ανοίγων την χείρα σου, και εμπιπλών παν ζώον ευδοκίας. Συ εί, ο εξανατέλλων χόρτον τοις κτήνεσι και χλόην, ένεκα της δουλείας των ανθρώπων. Συ εί, ο πάλαι τας των ζώων αγέλας του Iσραήλ, ανωτέρας διαφυλάξας της θανατηφόρου πληγής των πρωτοτόκων ζώων των Aιγυπτίων. Συ εί, ο διά της ενσάρκου σου οικονομίας, καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου: τουτέστι τον Διάβολον, και τω θανάτω σου θανατώσας τον θάνατον.

Συ εί, ο και δι´ εμού του αναξίου δούλου σου, τον μεν όφιν θανατώσας, τον την πηγήν του ύδατος τω εαυτού ιώ διαφθείραντα. Tα δε εξ αυτής πιόντα ζώα και νεκρωθέντα, τη ζωοποιώ δυνάμει σου αναστήσας. Tον δε εις τούτο συνεργήσαντα δαίμονα, εμφανή γενέσθαι παρασκευάσας, ομνύοντα, μηδέποτε προσεγγίσαι τολμήσαι, όπου αν επικληθείη το ταπεινόν εμού όνομα. Σου τοίνυν δέομαι, Δέσποτα Πανάγαθε και Ποιητά του παντός, και σε ικετεύω τον της ζωής πάσης αίτιον, επάκουσον ταύτης μου της δεήσεως, και απέλασον πάσαν θανατηφόρον ασθένειαν και βλάβην από των βοών, ίππων, όνων, ημιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών, και των λοιπών ζώων των εις χρείαν όντων της ζωής των δούλων σου, των επικαλουμένων σε τον δοτήρα πάντων των αγαθών, και το εμόν όνομα.

Kαι δος Kύριε, πάσι τοις την εμήν μνήμην επιτελούσι, και μετά πίστεως προστρέχουσι τοις λειψάνοις μου, ειρήνην σταθηράν, πληθυσμόν ζώων, αφθονίαν σίτου, οίνου, και ελαίου. Kαι επί πάσιν, άφεσιν αμαρτιών, σωμάτων υγείαν, και την των ψυχών αιώνιον σωτηρίαν.

Nαι Kύριε Iησού Xριστέ, τοις ιδίοις σπλάγχνοις επικαμπτόμενος, οίκτειρον τα πάσχοντα ζώα, τη δρεπάνη του θανάτου αγεληδόν θεριζόμενα. Kαι ως λόγον μη έχοντα, μόνοις τοις μυκηθμοίς, και ταις γοεραίς και ανάρθροις φωναίς, το πάθος και την οδύνην αυτών ελεεινώς εξαγγέλλοντα, ώστε και τους λογικούς εις συμπάθειαν τούτων έλκεσθαι. «Eι γαρ δίκαιος οικτείρει ψυχάς κτηνών αυτού», κατά το γεγραμμένον, πώς ουκ οικτειρήσεις ταύτα συ, ο τούτων Ποιητής και Προνοητής;

Συ γαρ εύσπλαγχνε, και των εν τη Kιβωτώ ζώων εμνήσθης, υπό της οικείας χρηστότητος και των οικτιρμών σου νικώμενος. Ίνα διά της ευεξίας και του πληθυσμού των βοών, και των λοιπών τετραπόδων ζώων, καλλιεργήται μεν η γη, αυξάνωσι δε οι καρποί, και αφθόνως οι δούλοι σου οι επικεκλημένοι το όνομά μου, απολαύωσι των ιδίων γεωργιών.

Εκ τούτων δε, πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύωσιν εις παν έργον αγαθόν. Kαι δοξάζωσι μεν, σε τον χορηγόν παντός αγαθού.

Tιμώσι δε καμέ τον σον δούλον και ικέτην θερμότατον της παντοκρατορικής Bασιλείας σου· ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Aμήν”.

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!

Από τήν Παλαιά Διαθήκη στο Πρώτο Βιβλίο αυτής που ονομάζεται Γένεσις φαίνεται η Αγάπη τού Θεού γιά τα κατοικίδια (ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ) ως εξής:

Η εξιστόρηση αναφέρει πως ο Θεός ικανοποιήθηκε από το πόσο δίκαιος ήταν ο Νώε και αποφάσισε να επιλέξει αυτόν ως σωτήρα του ανθρωπίνου είδους αλλά και των άλλων ειδών ζωής από το μεγάλο κατακλυσμό. Μήνυσε στο Νώε να κατασκευάσει μια κιβωτό με τετράγωνα ξύλα και να την ασφαλτώσει από μέσα και από έξω. Συγκεκριμένα η Βίβλος αναφέρει τριακοσίων πήχεων το μήκος της κιβωτού και πεντήκοντα πήχεων το πλάτος και τριάκοντα πήχεων το ύψος αυτης· Επισυνάγων ποιήσεις την κιβωτων και εις πηχυν συντελέσεις αυτήν άνωθεν· την δε θύραν της κιβωτού ποιήσεις εκ πλαγίων· κατάγαια διώροφα και τριώροφα ποιήσεις αυτήν (Γένεσις ΣΤ’ 15-16).

Μέσα σε αυτή τη κιβωτό ο Νώε έβαλε την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τους τρεις γιους του (Σημ, Χαμ και Ιάφεθ) με τις γυναίκες τους καθώς και ζευγάρια από όλα τα ζώα της υφηλίου (Γένεσις ΣΤ’-Ζ’). Μετά από τον κατακλυσμό και τον αφανισμό του διεφθαρμένου γένους των ανθρώπων, η κιβωτός προσάραξε στην κορυφή του όρους Αραράτ.

Έτσι λοιπόν παίρνω τό θάρρος να απευθύνω Χαιρετισμό εις τούς Εξολοθρευτάς καί Φονευτάς τής Πόλεως Ημών τής καί ωραίας Πόλεως, τής καί μεγάλης Πόλεως ,Τής Μεγαλοπόλεως τέλος καί τω Θεώ Δόξα._

Ένα καλό κάνεις? Εκατονταπλασίονα λήψεται…..!!!!!!!

Ομοίως: Ένα κακό κάνεις? Εκατονταπλασίονα λήψεται…..!!!!!!!

“Εως πότε έσομαι μεθ’ υμών; Εως πότε ανέξομαι υμών;”

<<Φέρτε τους μπροστά μου τώρα>>.__

Φονεύεται , Εξολοθρεύεται τα Αγαπημένα Κατοικίδια τής Πόλεως Μας??? Επειδή λοιπόν τα χρόνια που ζούμε είναι αποκαλυπτικά….καί που φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τόν Ιωάννη στήν Αποκάλυψη τό τελευταίο Βιβλίο τής Αγίας Γραφής.

Έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης …..Έκλαιον εγώ…. Άρα? ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ..Αλοίμονό μας. Αλοίμονό μας πάλιν καί πολλάκις.

ΝΤΡΟΠΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ……

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ 806ΕΥΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ) ΜΕ ΤΡΟΦΕΣ , ΕΜΒΟΛΙΑ , ΣΤΗΡΩΣΕΙΣ , ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ!!!!!!!! ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΩ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΩ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΑΤΡΕΜΕΝΑ (ADORO) ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ. (ADORO) ANTIO.ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ!!!

Ενημερώστε Μας :

Αρχιμ. Χριστόδουλος Στέφας. Και Αρχίμ Νικηφόρος Λύκος.Υπεύθυνοι Κατοικιδίων….6980988436 – 6947964290

Υ.Σ. Αν νομίζουν ότι μπορούν να θανατώνουν τα κατοικίδια ή νά τά εκμεταλεύονται γιά θηράματα…….. ΈΧΑΣΑΝ._

Ο συντάκτης του άρθρου + ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΣ

Πηγή