Επιστήμονες κλωνοποίησαν τον πρώτο κλωνοποιημένο σκύλο